Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Employees´ Training in the Local Government in the Town of Prievidza
Written by (author): Ing. Zuzana Čičmancová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v meste Prievidza
Summary:Témou bakalárskej práce je analýza vzdelávania zamestnancov v miestnej samospráve mesta Prievidza. Hlavným cieľom je zhodnotiť možnosti a úroveň ďalšieho vzdelávania zamestnancov MsÚ. Záverečná práca je rozdelená na štyri časti. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky, týkajúce sa riešenej problematiky, vyjadrené názormi rôznych autorov, či už domácich alebo zahraničných. V druhej časti sú uvedené hlavné a čiastkové ciele, ktorými sa práca zaoberá. Tretia časť obsahuje metodiku práce, čiže postupy získavania a spracovania údajov. Posledná štvrtá časť predstavuje praktickú analýzu vzdelávania zamestnancov samosprávy v meste Prievidza. Obsahuje charakteristiku mesta Prievidza, miestnej samosprávy a štruktúry jej zamestnancov, výsledky dotazníkového prieskumu, ich zhodnotenie a návrhy. Stanovené ciele boli splnené, v závere práce sú tieto zistenia uvedené, spolu s návrhmi na riešenie zistených nedostatkov, ktorými sme chceli poukázať na možné zvýšenie úrovne vzdelávania zamestnancov, ale aj samosprávy.
Key words:zamestnanec, vzdelávanie, samospráva, respondent

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited