Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The creation and causes of unemployment in county of Nové Zámky
Written by (author): Ing. Tomáš Slovák
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovať vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nové Zámky na základe vybraných sociálno-ekonomických indikátorov. Cieľom bolo tiež zistenie vývoja nezamestnanosti v sledovanom období. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie základných pojmov týkajúcich sa problematiky zamestnanosti, nezamestnanosti, druhov nezamestnanosti, trhu práce a opatrení štátu. V druhej kapitole sa vytýčil hlavný a čiastkové ciele záverečnej práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce použitú pri vypracovaní bakalárskej prace. Štvrtá kapitola je zameraná na charakteristiku okresu podľa rôznych faktorov, charakteristiku ekonomickej základne okresu, vývoja nezamestnanosti za obdobie rokov 2004 až 2013, charakteristiku opatrení aktívnej politiky trhu práce a na návrhy opatrení týkajúce sa zvyšovania zamestnanosti.
Key words:nezamestnanosť, trh práce, zamestnanosť, miera nezamestnanosti, pracovné miesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited