Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The participation of citizens in matters of public in Prešov
Written by (author): Bc. Patrik Jurčišin
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Participácia občanov na veciach verejných v meste Prešov
Summary:Výkon verejnej správy je podmienený záujmom verejnosti a práve preto, by verejnosť mala rozhodovať o dianí, formovaní a usmerňovaní vývoja verejnej správy. Aj preto téma participácie občanov na veciach verejných je témou stále aktuálnou. Občania majú moc, robiť verejné rozhodnutia či už prostredníctvom volieb, alebo aktívnym zapojením sa do diania v obci, meste. Participácia je prostriedok nato, aby Občianske združenia a Neziskové organizácie v meste Prešov, dosiahli zámer svojho združovania. Mesto Prešov aktívne spolupracuje na rôznych úrovniach s rôznymi organizáciami či združeniami, a práve túto spoluprácu sme v tejto práci overili a vyhodnotili na základe dotazníka. Výsledky dotazníka, ktorý sme spracovali, vyjadrujú vzájomné názory na úroveň spolupráce a hodnotenie vzťahov medzi mestom a záujmovými skupinami. Výsledkom celej práce, je množstvo informácií a skutočností z oblasti participácie, na ktoré sme hľadali riešenia. Konfrontáciou boli výsledky porovnávané a na ich základe sme dospeli k záveru, že úroveň participácie a spolupráce v meste je veľmi dobrá, až na niekoľko problémov, ktoré pociťujú hlavne zástupcovia združení. Vybranou témou sme chceli overiť, či osobná skúsenosť s participáciou a spoluprácou organizácií tretieho sektora s mestom, má stále dobrú úroveň a predpoklad pre ďalší pozitívny vývoj.
Key words:združovanie,, tretí sektor., verejná správa,, participácia,, Neziskové organizácie,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited