Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Importance of Localization Factors for Allocation of Enterprises in Food Industry
Written by (author): Ing. Kristína Bédiová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu
Summary:Cieľom bakalárskej práce sú lokalizačné faktory (ich vplyv a význam), ktoré ovplyvnili lokalizáciu vybraných podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu, podnikajúcich v blízkosti Nitry a Trnavy. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sme stanovili čiastkové ciele: charakteristika potravinárskeho priemyslu, charakteristika vybraných podnikov potravinárskeho priemyslu, identifikácia lokalizačných faktorov vybraných podnikov, zhodnotenie vplyvu lokalizačných faktorov. Pre identifikáciu lokalizačných faktorov sme použili dotazník (Dôležitosť lokalizačných faktorov pre alokáciu podnikov). V šiestich kategóriách: práca, trh, pôda a suroviny, infraštruktúrna vybavenosť, životné prostredie, právne a socio-ekonomické podmienky, sú zoradené konkrétne faktory. Podnikateľské subjekty tieto faktory ohodnotili bodmi dôležitosti (od 0 žiadny význam po 4 rozhodujúci význam). Z dotazníka sme zistili lokalizačné faktory, ktoré boli ohodnotené bodmi 3 a 4. Tieto faktory majú veľký a rozhodujúci význam: flexibilita pracovnej sily, blízkosť dodávateľov a odberateľov, intenzita konkurencie a veľkosť miestneho trhu, kvalita vody a rozvinutosť a nákladovosť cestnej dopravy. Faktory, ktoré pre podniky majú malý alebo žiadny význam sú: ponuka pracovnej sily so zmenenou pracovnou schopnosťou, nedostatok iných pracovných príležitostí, rozvinutosť a nákladovosť leteckej dopravy.
Key words:podnikateľský subjekt, lokalizácia, lokalizačný faktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited