Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Written by (author): Ing. Lenka Burcáková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Marián Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov
Summary:Predmetom bakalárskej práce, ktorá nesie názov "Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Stropkov" je analyzovanie nezamestnanosti na úrovni tohto okresu. Každá vyspelá spoločnosť sa snaží o dosiahnutie blahobytu, čo sa stáva v zmiešanej ekonomike problémom v dôsledku nesúladu medzi ponukou práce a dopytom práci. Cieľom tejto záverečnej práce je zistenie, čo je príčinou vzniku nezamestnanosti a aké sú jej dôsledky pre obyvateľstvo, žijúce v okrese Stropkov. Teoretíckú časť tvorí vymedzenie kľúčových pojmov súvisiacich s týmto sociálnym a ekonomickým javom. Druhú časť záverečnej práce tvorí vlastná práca, v ktorej sú charakterizované hlavné atribúty okresu Stropkov, nasleduje analýza a deskripcia vývoja nezamestnanosti v sledovanom prostredí a komparácia nezamestnanosti v okrese Stropkov s Prešovským krajom a Slovenskou republikou. Zhotovenie vlastného empirického výskumu nám umožnilo uskutočniť rozbor zistených subjektívnych odpovedí respondentov a analyzovať tak ich dôvody a postoje k nezamestnanosti. Pomocou SWOT analýzy sme identifikovali silné aj slabé stránky skúmaného okresu, ale taktiež príležitosti a ohrozenia pre tento okres.
Key words:nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti, príčiny nezamestnanosti, dôsledky nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited