Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Origin and Causes of Unemployment in the District Šaľa
Written by (author): Ing. Karina Pyteľová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo charakterizovať vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Šaľa a vývoj nezamestnanosti za sledované časové obdobie 10 rokov. Bakalárska práca je tvorená štyrmi kapitolami. Prvá kapitola je určená na vymedzenie pojmu nezamestnanosť a miery nezamestnanosti, druhov nezamestnanosti, prirodzenej miery nezamestnanosti a taktiež na zamestnanosť. Druhá kapitola je zameraná na určenie hlavného cieľu a čiastkových cieľov bakalárskej práce. V tretej kapitole sme popísali metodiku práce slúžiacu k vypracovaniu záverečnej práce. Štvrtá kapitola charakterizuje okres Šaľa prostredníctvom rôznych faktorov ako: prírodný potenciál, demografický potenciál, ekonomický potenciál a infraštruktúru. V druhej časti štvrtej kapitoly sme sa zaoberali vývojom nezamestnanosti za obdobie rokov 2005 až 2014, použili sme dotazníkový prieskum a na základe neho sme vytýčili príčiny a opatrenia v boji proti nezamestnanosti.
Key words:prirodzená miera nezamestnanosti, zamestnanosť, nezamestnanosť, druhy nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited