Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Institutional a financial provision of social services in the town of Rimavska Sobota
Written by (author): Ing. Lucia Lukácsová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste  Rimavská Sobota
Summary:Predkladaná diplomová práca reflektuje tému inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá podáva prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky doma a v zahraničí. Objasňuje stručný prehľad historického vývoja územnej samosprávy, jej súčasnú charakteristiku a financovanie. Poskytuje výklad základných pojmov riešenej problematiky - sociálne služby, verejné služby, ich financovanie a poskytované formy sociálnych služieb na Slovensku. Podáva pohľad vzťahu miestnej územnej samosprávy a k sociálnym službám. Súčasťou diplomovej práce je aj analytická časť, ktorá približuje polohu skúmaného mesta a demografický vývoj obyvateľstva. Na spracovanie zvolenej témy bolo vybrané okresné mesto Rimavská Sobota. Podrobne opisuje inštitucionálne zabezpečenie sociálnych služieb poskytovaných mestom Rimavská Sobota a ich finančné zabezpečenie. Dotazníkový prieskum bol zameraný na hodnotenie a spokojnosť skutočných a potencionálnych používateľov so sociálnymi službami. Definované sú ich predstavy a potreby, zmeny alebo zachovanie aktuálnej podoby poskytovaných sociálnych služieb. Súčasťou je aj riadený rozhovor s primátorom mesta Rimavská Sobota, ktorý vyjadril svoj názor o poskytovaných sociálnych službách, ich zabezpečovaní a rozvoji. Počas príprav záverečnej práce bola použitá dostupná domáca a zahraničná literatúra, internetové zdroje, legislatíva pôsobiaca v sociálnej oblasti, interné materiály mestského úradu v Rimavskej Sobote.
Key words:sociálne služby, financovanie, samospráva, obec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited