Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The security of local public services of municipalities Klasov and Dolné Obdokovce
Written by (author): Ing. Marián Ribárszki
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce
Summary:Primárnym zámerom v diplomovej práci bolo zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb obcami Klasov a Dolné Obdokovce. Hlavnou úlohou obce ako samosprávy je podľa zákona zabezpečovať verejné služby pre svojich občanov tak, aby boli uspokojené ich potreby. Diplomová práca bola rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy ako služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb a prieskum o systéme a spôsobe poskytovania verejných služieb v skúmaných obciach v Nitrianskom kraji. Praktickej časti sme sa zaoberali všeobecnou charakteristikou vybraných obcí a na popísanie jednotlivých služieb, ktoré obce poskytujú svojim obyvateľom. Pri samotnom zhodnotení zabezpečovania verejných služieb obcami sme použili dotazníkový prieskum, ktorý následne vyplnili starostovia vybraných obcí. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť koľko finančných prostriedkov musí obec vynaložiť na zabezpečenie vybraných verejných služieb a či využívajú internú alebo externú formu zabezpečovania vybraných služieb. Taktiež bol použitý aj dotazník na zistenie spokojnosti občanov s poskytovanými službami, ktoré zabezpečujú sledované obce.
Key words:služba, verejná služba, miestna verejná služba, klasifikácia služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited