Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Institutional and financial provision of social services in Trnava
Written by (author): Ing. Michaela Dzíbelová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Trnava
Summary:Predložená diplomová práca predstavuje sociálne služby poskytované mestom Trnava, ale aj vymedzenie služieb, ktoré sú zabezpečované na jeho území odlišnými subjektmi. Zaoberá sa ich finančnou a inštitucionálnou stránkou. Pozornosť je venovaná predovšetkým seniorom, ktorí sú v súčasnosti prvoradou skupinou záujmu v tejto oblasti a sociálnou skupinou, ktorá tieto služby vo veľkej miere potrebuje a využíva. Diplomová práca je rozdelená do viacerých kapitol, ktoré obsahovo na seba nadväzujú. Prvá kapitola je venovaná teoretickým pojmom súvisiacim s vybranou tematikou sociálnych služieb. V praktickej časti sú uvedené skutočnosti o charaktere mesta, demografickom vývoji a zabezpečovaní sociálnych služieb v meste. Centrom záujmu boli služby, ktoré spadajú pod kompetencie mesta so zameraním sa na cieľovú skupinu seniorov, v rámci ktorej sme zisťovali spokojnosť s uvedenými službami, ich očakávania a problémy. Za pozitívne možno uviesť veľkú časť aktívnych seniorov na území mesta Trnava, s čím súvisí aj využívanie služieb denných centier a iných záujmových organizácií. Naopak na druhej strane by sa mala zlepšiť komunikácia s mestom a zvýšiť informovanosť seniorov o ich možnostiach, s čím súvisí aj ich čiastočná nespokojnosť.
Key words:seniori, mestské zariadenia sociálnych služieb, financovanie, sociálne služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited