Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Institutional and financial funding of social services in Nitra
Written by (author): Ing. Šimon Sirotňák
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Summary:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť systém inštitucionálneho a finančného zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra. Práca je rozčlenená do štyroch kapitol a obsahuje -- obrázkov a -- tabuliek. Prvá kapitola sa venuje základným pojmom z problematiky sociálnych služieb, bližšie ide o vymedzenie pojmov sociálne služby, verejné služby, princípy a funkcie sociálnej politiky, ako aj druhy a formy sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb, inštitucionálne a finančné zabezpečenie sociálnych služieb, orgány štátnej správy v oblasti sociálnych služieb a ich kompetencie. V druhej kapitole sme si za hlavný cieľ diplomovej práce stanovili priblíženie a zhodnotenie inštitucionálneho a finančného zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra a bližšie sme si určili parciálne ciele práce. Tretia kapitola sa venuje metodike a použitým metodologickým postupom a metódam skúmania. V štvrtej kapitole sa venujeme výsledkom práce, ktoré sú založené na podrobnom zhodnotení situácie v meste Nitra, demografickej štruktúre mesta, ako aj natalite, mortalite, sobášnosti a národnostnej štruktúre obyvateľstva v meste Nitra. Venujeme sa zhodnoteniu inštitucionálneho zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra, kde hodnotíme zariadenia sociálnych služieb v meste Nitra. Jedným zo zdrojov čerpania informácii o súčasnej situácii zariadení sociálnych služieb patrí riadený rozhovor s referentkou MSÚ Nitra oddelenia sociálnych služieb a referentkou VÚC Nitra. Výsledky riadeného rozhovoru sú konfrontované s výsledkami dotazníkového prieskumu vypracovaného s klientmi Zariadenia sociálnych služieb ZOBOR. Na základe týchto informácií sú vyvodené návrhy na zlepšenie situácie v oblasti sociálnych služieb v meste Nitra ako aj plány mesta do budúcnosti. Záver práce obsahuje sumarizáciu zistených výsledkov v nadväznosti na stanovený cieľ diplomovej práce.
Key words:sociálne služby, sociálna politika, zariadenie sociálnych služieb, inštitucionálne zabezpečovanie sociálnych služieb, finančné zabezpečovanie sociálnych služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited