Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Autor: Ing. Šimon Sirotňák
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť systém inštitucionálneho a finančného zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra. Práca je rozčlenená do štyroch kapitol a obsahuje -- obrázkov a -- tabuliek. Prvá kapitola sa venuje základným pojmom z problematiky sociálnych služieb, bližšie ide o vymedzenie pojmov sociálne služby, verejné služby, princípy a funkcie sociálnej politiky, ako aj druhy a formy sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb, inštitucionálne a finančné zabezpečenie sociálnych služieb, orgány štátnej správy v oblasti sociálnych služieb a ich kompetencie. V druhej kapitole sme si za hlavný cieľ diplomovej práce stanovili priblíženie a zhodnotenie inštitucionálneho a finančného zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra a bližšie sme si určili parciálne ciele práce. Tretia kapitola sa venuje metodike a použitým metodologickým postupom a metódam skúmania. V štvrtej kapitole sa venujeme výsledkom práce, ktoré sú založené na podrobnom zhodnotení situácie v meste Nitra, demografickej štruktúre mesta, ako aj natalite, mortalite, sobášnosti a národnostnej štruktúre obyvateľstva v meste Nitra. Venujeme sa zhodnoteniu inštitucionálneho zabezpečovania sociálnych služieb v meste Nitra, kde hodnotíme zariadenia sociálnych služieb v meste Nitra. Jedným zo zdrojov čerpania informácii o súčasnej situácii zariadení sociálnych služieb patrí riadený rozhovor s referentkou MSÚ Nitra oddelenia sociálnych služieb a referentkou VÚC Nitra. Výsledky riadeného rozhovoru sú konfrontované s výsledkami dotazníkového prieskumu vypracovaného s klientmi Zariadenia sociálnych služieb ZOBOR. Na základe týchto informácií sú vyvodené návrhy na zlepšenie situácie v oblasti sociálnych služieb v meste Nitra ako aj plány mesta do budúcnosti. Záver práce obsahuje sumarizáciu zistených výsledkov v nadväznosti na stanovený cieľ diplomovej práce.
Kľúčové slová:sociálne služby, sociálna politika, zariadenie sociálnych služieb, inštitucionálne zabezpečovanie sociálnych služieb, finančné zabezpečovanie sociálnych služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene