Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Institutional fand inancial providing social services in Holic
Written by (author): Ing. Lucie Surová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč
Summary:Cieľom práce je zhodnotiť inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Holíč, s dôrazom na úsek sociálnych služieb poskytovaných seniorom. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme základným pojmom riešenej problematiky, vymedzeniu pojmov ako verejné služby, charakteristika sociálnych služieb a ich klasifikácia, sociálna politika, sociálna práca. Ďalj sa venujeme sa tu legislatívnemu, inštitucionálnemu a finančnému zabezpečovaniu sociálnych služieb v Slovenskej republike. V druhej kapitole sme si stanovili hlavný cieľ diplomovej práce a jeho čiastkové ciele. Tretia kapitola pozostáva z metodiky a použitých metód. Výsledky práce sme rozpracovali v štvrtej kapitole, kde sme charakterizovali územie a demografiu, zhodnotili inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb prostredníctvom verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Vybrali sme jedno konkrétne zariadenie pre seniorov a analyzovali jeho inštitucionálne a finančné zabezpečovanie. Ďalej sme vyhodnotili dotazníkový prieskum pre seniorov žijúcich v zariadení sociálnych služieb. Cieľom prieskumu bolo zhodnotenie súčasnej úrovne inštitucionálneho zabezpečenia sociálnych služieb v meste Holíč a identifikácia problémov v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb. Uskutočnili sme riadený rozhovor so zástupcom primátora mesta. Cieľom bolo zistiť názor na zabezpečovanie sociálnych služieb v meste, aké služby mesto plánuje poskytovať v budúcnosti. Piata kapitola obsahuje návrhy na zlepšenie zabezpečovania sociálnych služieb v meste Holíč a diskusiu. Záver diplomovej práce obsahuje sumarizáciu získaných poznatkov a ich nadväznosť na vytýčený cieľ.
Key words:sociálne služby, seniori, poskytovatelia, inštitucionálne a finančné zabezpečovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited