Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Provision of local public services in municipalities Jelenec and Nitrianske Hrnčiarovce
Written by (author): Ing. Jana Berkyová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
Summary:Verejná správa zabezpečuje verejné služby v prospech svojich občanov, ktorí ich platia nepriamo prostredníctvom svojich daní. Pojem kvalita pri zabezpečovaní verejných služieb sa spája s pojmami ako hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť. Cieľom verejnej správy je zvyšovať kvalitu života občanov, čo je úzko spojené so zvyšovaním kvality samosprávou poskytovaných verejných služieb. Dôležitým cieľom pre samosprávu je preto naučiť sa zabezpečovať služby pre občanov aj správnym spôsobom, efektívne a včas.Vhodným nástrojom na meranie a hodnotenie výkonu v oblasti zabezpečovania verejných služieb je benchmarking. Uvedená metóda je systematickým procesom hľadania najlepších postupov, inovatívnych nápadov a efektívnych pracovných postupov. Ide o dlhodobý proces, v ktorom najdôležitejším je konečný efekt, spokojnosť občanov. V prvej časti diplomovej práce sme sa zamerali na charakteristiku samosprávy a verejných služieb, ktoré poskytujú obce a zadefinovali sme formy, akými môžu obce poskytovať tieto služby. Ďalej sme sa sústredili na benchmarking ako metódu hodnotenia poskytovania verejných služieb vo verejnej správe. V poslednej časti sme pomocou vybraných špecifických indikátorov zhodnotili efektivitu v poskytovaní verejných služieb v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce. Vyhodnotením benchmarkingových indikátorov a prieskumu spokojnosti občanov v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce sme zistili, že mimoriadne dôležitými v oblasti zabezpečovania verejných služieb nie je iba dosiahnutie efektívneho vynakladania výdavkov samospráv ale najmä kvalita a dostupnosť poskytovaných verejných služieb a spokojnosť občana.
Key words:samospráva, verejná správa, verejné služby, efektivita, kvalita, benchmarking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited