Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
Autor: Ing. Jana Berkyová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zabezpečovanie miestnych verejných služieb obcami Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce
Abstrakt:Verejná správa zabezpečuje verejné služby v prospech svojich občanov, ktorí ich platia nepriamo prostredníctvom svojich daní. Pojem kvalita pri zabezpečovaní verejných služieb sa spája s pojmami ako hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť. Cieľom verejnej správy je zvyšovať kvalitu života občanov, čo je úzko spojené so zvyšovaním kvality samosprávou poskytovaných verejných služieb. Dôležitým cieľom pre samosprávu je preto naučiť sa zabezpečovať služby pre občanov aj správnym spôsobom, efektívne a včas.Vhodným nástrojom na meranie a hodnotenie výkonu v oblasti zabezpečovania verejných služieb je benchmarking. Uvedená metóda je systematickým procesom hľadania najlepších postupov, inovatívnych nápadov a efektívnych pracovných postupov. Ide o dlhodobý proces, v ktorom najdôležitejším je konečný efekt, spokojnosť občanov. V prvej časti diplomovej práce sme sa zamerali na charakteristiku samosprávy a verejných služieb, ktoré poskytujú obce a zadefinovali sme formy, akými môžu obce poskytovať tieto služby. Ďalej sme sa sústredili na benchmarking ako metódu hodnotenia poskytovania verejných služieb vo verejnej správe. V poslednej časti sme pomocou vybraných špecifických indikátorov zhodnotili efektivitu v poskytovaní verejných služieb v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce. Vyhodnotením benchmarkingových indikátorov a prieskumu spokojnosti občanov v obciach Jelenec a Nitrianske Hrnčiarovce sme zistili, že mimoriadne dôležitými v oblasti zabezpečovania verejných služieb nie je iba dosiahnutie efektívneho vynakladania výdavkov samospráv ale najmä kvalita a dostupnosť poskytovaných verejných služieb a spokojnosť občana.
Klíčová slova:samospráva, verejná správa, verejné služby, efektivita, kvalita, benchmarking

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně