Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development opportunities economic fundamentals town of Piestany
Written by (author): Ing. Miroslava Rumanová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Piešťany
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo analyzovať ekonomickú základňu mesta Piešťany, a možnosti jej rozvoja. Za účelom naplnenia cieľa, sme stanovili nasledovné čiastkové ciele: spracovanie teoretického základu vybranej problematiky, podrobné analyzovanie ekonomickej základne mesta Piešťany, analýza postavenia miestnej samosprávy v rozvoji ekonomickej základne mesta, analýza možností rozvoja ekonomickej základne mesta. Vo výsledkovej časti sme zamerali pozornosť na dve kľúčové oblasti. Tou prvou bola analýza obyvateľstva, silných a slabých stránok ekonomiky mesta, sektorovej štruktúry, vývoja podnikateľskej základne, podnikovej štruktúry mesta podľa právnej formy podnikania, infraštruktúrnej vybavenosti a analýze trhu práce mesta Piešťany. V druhej oblasti výsledkovej časti sme sa zaoberali postavením miestnej samosprávy a možnosťami rozvoja ekonomickej základne mesta. V tejto časti sme vychádzali z plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta a z dotazníkového prieskumu. Tiež sa v tejto časti nachádza SWOT analýza, ktorá obsahuje silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia týkajúce sa mesta Piešťany.
Key words:miestny ekonomický rozvoj, faktory rozvoja, ekonomická základňa, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited