Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development potential and its importance for the social and economic development of the municipalities of Veľký Lapáš and Čechynce
Written by (author): Bc. Jana Mandelíková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj obcí Veľký Lapáš a Čechynce
Summary:Abstrakt Témou bakalárskej práce je rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj dvoch vybraných obcí. Úroveň rozvoja obci môže byť rozdielna, a to v závislosti od rozvojových faktorov a intenzity ich využívania. Cieľom práce je poukázať na rozvojový potenciál obcí a charakterizovať možné nástroje riešenia jeho aktivizácie. V teoretickej časti práce sme na základe odbornej literatúry zadefinovali termín obec, ekonomický a sociálny rozvoj, endogénne faktory regionálneho rozvoja, regionálny a rozvojový potenciál. V druhej časti práce je predmetom hodnotenia obec Čechynce a Veľký Lapáš v okrese Nitra. U oboch obcí sa zameriavame na endogénne faktory regionálneho rozvoja, a to demografický, ekonomický, prírodný potenciál, technickú a sociálnu infraštruktúru. Pomocou SWOT analýzy sme určili silné a slabé stránky uvedených obcí. Na základe zistených výsledkov sme sformulovali analýzu vo forme stromu problémov, ktorá obsahuje aj návrhy a riešenia danej problematiky. Kľúčové slová: rozvojový potenciál, obec, endogénne faktory rozvoja, sociálny, ekonomický a regionálny rozvoj
Key words:rozvojový potenciál, sociálny, ekonomický a regionálny rozvoj, endogénne faktory , obec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited