Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
Autor: Ing. Nina Štrichelová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Inovácie v samospráve miest Považská Bystrica a Prievidza
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie inovácií a inovačných aktivít v samosprávach miest Považská Bystrica a Prievidza. Diplomová práca je rozčlenená na dve časti. V teoretickej časti sme definovali základné pojmy súvisiace s témou práce. Je to definovanie pojmov inovácia, inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces a typologizácia inovácií. Ďalej sme sa zaoberali inovačnou politikou EÚ, inovačnou stratégiou SR a inováciami vo verejnom sektore SR. V praktickej časti sme sa zamerali na všeobecnú charakteristiku vybraných miest. Využitím metódy dopytovania, prostredníctvom riadeného rozhovoru, ktorého cieľom bolo identifikovať a analyzovať stav a úroveň implementácie inovatívnych nástrojov a inovácií pre zvyšovanie efektivity, výkonnosti a kvality poskytovaných služieb miestnou samosprávou, sme zhodnotili inovačné prostredie v samosprávach zvolených miest. Ďalej sme identifikovali realizované inovácie a zhodnotili sme inovačný proces u vybraných inovácií. Na základe výsledkov z rozhovoru sme identifikovali nedostatky v samosprávach a navrhli odporúčania pre zlepšenie súčasného stavu inovačnej aktivity samospráv. Z výsledkov výskumu sme zistili, že samotná inovačná kapacita miest je veľmi nízka. Je problematické vyžadovať podporu inovácií, pokiaľ neexistuje zázemie na ich tvorbu. Vzhľadom k finančnej a časovej náročnosti vlastnej tvorby inovácií, sú mestá nútené spolupracovať v tejto oblasti s ďalšími inštitúciami a odbornými organizáciami. Ako nevyhnutné sa javí zvyšovanie informovanosti obyvateľstva, zvyšovanie kvality vzdelávania obyvateľstva v oblasti inovácií, výmena skúseností, skvalitňovanie a sprístupnenie technickej infraštruktúry v oblasti informačno-komunikačných technológií a elektronizácia verejnej správy.
Klíčová slova:inovačný potenciál, inovačná stratégia, inovačný proces, inovácia, typologizácia inovácií

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně