Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of the LEADER approach in selected micro-region
Written by (author): Ing. Natália Urbanová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia prístupu LEADER vo vybranom mikroregióne
Summary:Predkladaná bakalárska práca je zameraná na Implementáciu prístupu LEADER v mikroregióne Dolná Nitra. V prehľade o súčasnom stave riešenej problematiky záverečnej práce sme sa venovali objasneniu základných pojmov súvisiacich s danou problematikou. Konkrétne sme sa zamerali na pojmy ako vidiek, regionálny rozvoj a rozvoj vidieka v EÚ a samozrejme veľmi dôležité objasnenie skratky LEADER, história tohto programu, vývoj, znaky, ciele, generácie a uplatnenie na Slovensku i v Nitrianskom samosprávnom kraji. Osobitná pozornosť je sústredená na charakteristiku a stručný popis Miestnej akčnej skupiny Dolná Nitra a popisu Integrovanej stratégie rozvoja územia Dolnej Nitry, ktorú majú za povinnosť vypracovať všetky schválené MAS. V ISRÚ sú popísané jednotlivé ciele a opatrenia, ktoré si Regionálne združenie vytýčilo ako svoje priority. V práci sú tiež vysvetlené slabé a silné stránky nami skúmaného územia a teda aj problémy spojené s fungovaním skupiny. Skúmanú oblasť môžeme charakterizovať ako oblasť, ktorá disponuje skôr rôznymi výhodami ako hendikepmi. V bakalárskej práci sme sa tiež zamerali na popis schválených projektov, zrealizovaných projektov a taktiež aj na tie projekty, ktoré do dnešného dňa neboli zazmluvnené. Prehľadne spracovaná kapitola o realizácii projektov poukazuje hlavne na financie vynakladané na konkrétne projekty. Súčasťou sú taktiež predložené rozvojové plány, ktoré by mali byť realizované v roku 2013.
Key words:program LEADER, mikroregión, Miestna akčná skupina, vidiek, regionálny rozvoj, Integrovaná stratégia rozvoja územia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited