Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The emergence and causes of unemployment in the district of Nitra
Written by (author): Ing. Júlia Ptáčková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Nitra
Summary:Nezamestnanosť sa pokladá za prirodzený jav v trhovej ekonomike, ktorý je považovaný za jeden z hlavným ukazovateľov nestability ekonomického systému. Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmať a zhodnotiť vývoj nezamestnanosti v okrese Nitra v období od roku 2002 do roku 2012, identifikovať príčiny, ktoré spôsobili zmeny vo vývoji nezamestnanosti počas sledovaného obdobia a taktiež navrhnúť opatrenia a možnosti riešenia na zlepšenie aktuálneho stavu. V prvej časti bakalárskej práce sme sa venovali literárnemu prehľadu, kde sme charakterizovali a objasnili základné pojmy súvisiace s nezamestnanosťou. V nasledujúcich častiach je popísaný hlavný cieľ a parciálne ciele bakalárskej práce, použité metódy a zdroje údajov. Vo vlastnej práci sú interpretované výsledky práce, ktoré sme dostali použitím uvedených metód. Výsledky týkajúce sa nezamestnanosti v okrese Nitra sme porovnali s údajmi za celé Slovensko a vyvodili príčiny. Dôležitý je budúci vývoj miery nezamestnanosti, preto sme tiež vytvorili prognózu, ktorá odhaduje vývoj miery nezamestnanosti na rok 2013.V závere bakalárskej práce je stručný súhrn výsledkov a návrhy na možné riešenia a zlepšenia negatívnej situácie v okrese Nitra.
Key words:obyvateľstvo, ekonomicky aktívne obyvateľstvo, trh práce, nezamestnanosť, miera nezamestnanosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited