Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Influence of location factors on the allocation of selected agriculture companies in the Nitra region
Written by (author): Ing. Marián Ribárszki
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv lokalizačných faktorov na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov v Nitrianskom kraji
Summary:Bakalárska práca bola zameraná na lokalizačné faktory a ich význam v poľnohospodárskych podnikoch v Nitrianskom kraji. Podnik musí pri svojom alokovaní zohľadňovať viacero lokalizačných faktorov, ktoré sú pre neho dôležité. Pri samotnom výskume a pozorovaní významu lokalizačných faktorov sme použili dotazník, ktorý následne vyplnili poľnohospodárske podniky. Podniky v dotazníku hodnotili faktory, ktoré boli rozdelené do viacerých kategórií. Cieľom dotazníkového prieskumu bola analýza faktorov, ktoré sú dôležité pre lokalizáciu poľnohospodárskych subjektov. Úlohou podnikov bolo priradiť k jednotlivým faktorom bodové hodnotenie. Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu sme zistili, ktoré lokalizačné faktory považujú podniky za mimoriadne významné a ktorým podniky nepripisujú žiaden význam. Z prieskumu vyplýva, že spoločné lokalizačné faktory, ktoré majú mimoriadny vplyv na alokáciu vybraných poľnohospodárskych podnikov sú kvalita pôdy, využitie pôdy na poľnohospodárske účely, klimatické podmienky, možnosť využitia vlastných priestorov na podnikanie, legislatívne nástroje podpory rozvoja regiónu a finančná podpora regiónu.
Key words:podnik, poľnohospodárstvo, lokalizačné faktory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited