Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Employment as a determinant of development in the district of New Castle
Written by (author): Ing. Lucia Šindlerová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Barbora Babjaková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zamestnanosť ako determinant rozvoja okresu Nové Zámky
Summary:Práca zdôrazňuje vplyv zamestnanosti ako determinant rozvoja v okrese Nové Zámky. Demografia, lokalita a celková ekonomická sila obyvateľstva sú ďalšie sekundárne vplyvy, ktoré vo významnej miere ovplyvňujú rozvoj daného regiónu. V sledovanom okrese Nové Zámky je z demografického hľadiska dôležitá veková štruktúra obyvateľstva, meraná podľa indexu starnutia obyvateľstva a priemerného veku obyvateľstva. Z uvedeného vyplýva že v okrese Nové Zámky je prestarnuté obyvateľstvo. Dôvodom starnutia obyvateľstva a vysokého veku je nízka natalita (počet živonarodených osôb). Dôsledkom toho je nízky prirodzený prírastok obyvateľstva a starnutie populácie sledovaného okresu. V posledných rokoch (2011 -- 2012) dosiahol prirodzený prírastok (úbytok) záporné hodnoty. Dôvodom je vysoká mortalita obyvateľstva súvisiaca zo zhoršovaním zdravotného stavu. S tým súvisia aj hodnoty mechanického prírastku obyvateľstva (počet prisťahovaných osôb), ktorý dokazuje z roka na rok čoraz nižšie hodnoty, najmä v dôsledku urbanizácie. Celkový počet obyvateľstva okresu dosahuje záporné hodnoty a počet obyvateľov každým rokom klesá. Lokalita regiónu je rovnako významným faktorom, priaznivá najmä pre poľnohospodárstvo, pretože väčšina územia leží v Podunajskej nížine a až 70% tvorí pôda slúžiaca na poľnohospodárske účely. Naproti tomu je odvetvie z najvyšším počtom zamestnancov priemysel a stavebníctvo.
Key words:zamestnanosť, nezamestnanosť, okres Nové Zámky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited