Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation in self-government in Šurany and Nové Zámky
Written by (author): Ing. Andrea Hucovciová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie v samospráve miest Šurany a Nové Zámky
Summary:Inovácie sú v súčasnosti dôležitou súčasťou každej samosprávy. Inovačná činnosť jednotlivých samospráv je základným krokom k úspešnosti a to z pohľadu zvýšenia kvality života občanov a k uspokojeniu ich neustále rastúcich nárokov, či z pohľadu efektívnosti pracovného procesu a efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi. Práve preto je dôležité implementovať inovatívne nástroje a inovácie pre zvýšenie efektivity, výkonnosti a kvality služieb poskytovaných miestnou samosprávou. Objektom skúmania boli inovačné aktivity samosprávy miest Šurany a Nové Zámky. Diplomová práca sa rozdeľuje na dve základné časti, v prvej časti je interpretovaný súčasný stav riešenej problematiky, na základe vedeckej a odbornej literatúry. Pozornosť bola venovaná definovaniu pojmu inovácia, klasifikácia inovácii, inovačný proces, inovačný potenciál a inovácie v samospráve z pohľadu rôznych autorov. Vo výsledkovej časti práce interpretujeme základné údaje o meste, inovačné aktivity samosprávy miest Šurany a Nové Zámky a návrhy a odporúčania pre zlepšenie inovácií v samosprávach. Zámerom diplomovej práce je popísanie inovačných aktivít vo vybraných mestách prostredníctvom prípadových štúdií a následné vyhodnotenie a identifikovanie problémov vznikajúcich pri implementácii inovácií. Diplomová práca prispieva k riešeniam, ktoré by mohli zlepšiť aktuálnu situáciu v samosprávach vybraných miest.
Key words:inovácie, samospráva, efektivita, inovačné aktivity

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited