Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assurance system of local public services in Považská Bystrica
Written by (author): Ing. Samuel Bojkovský
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v meste Považská Bystrica
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou systémov zabezpečovania verejných služieb na miestnej úrovni. Vychádza z teoretických poznatkov z dostupnej literatúry, opiera sa o legislatívu v oblasti verejných služieb. Cieľom práce bolo zhodnotiť systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v Považskej Bystrici, analyzovať spôsoby zabezpečenia vybraných verejných služieb v Považskej Bystrici v období rokov 2011 až 2015. Objasňuje základnú terminológiu súvisiacu so systémom verejných služieb: služba, verejná služba, miestna verejná služba. Charakterizuje interné a externé formy zabezpečovania verejných služieb, dotýka sa otázky hodnotenia a merania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom metódy benchmarkingu a Modelu CAF. Analyzuje základné verejné služby v meste Považská Bystrica: údržbu verejnej zelene, údržbu verejného osvetlenia, údržbu pozemných komunikácií, údržbu miestnych cintorínov a zber, nakladanie a vývoz komunálneho odpadu. Uvádza formy zabezpečenia vybraných verejných služieb a sleduje ich kvantitatívne ukazovatele v období piatich rokov. Zisťuje náklady na údržbu mesta v období piatich rokov, popisuje priebeh údržby počas roka, zisťuje podiel výdavkov na údržbu mesta z celkového mestského rozpočtu. Identifikuje problémy a nedostatky systému verejných služieb. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšinu sledovaných miestnych verejných služieb zabezpečuje externý dodávateľ, ktorý sa v posledných rokoch nemenil. Prieskum tiež ukázal, že mesto má minimálne zabezpečenú kontrolu kvality zabezpečovaných verejných služieb.
Key words:verejné služby, miestne verejné služby, zabezpečovanie verejných služieb, údržba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited