Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cooperation between non-governmental organizations and self-administration of the Town of Zilina
Written by (author): Ing. Katarína Kaliská
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Žilina
Summary:V bakalárskej práci sme sa zaoberali spoluprácou mimovládnych organizácií so samosprávou mesta Žilina. V prvej časti práce sú zadefinované pojmy verejná správa, samospráva, mimovládna organizácia a medzisektorová spolupráca od slovenských, ale aj zahraničných autorov. V druhej časti práce sme si vytýčili hlavný cieľ, a to hodnotenie spolupráce mesta Žilina s mimovládnymi organizáciami a tiež parciálne ciele. V metodike práce sú popísané postupy a metódy zberu informácií. Vo výsledkovej časti práce je zhrnutý výstup z dotazníkového prieskumu mimovládnych organizácií a štruktúrovaného rozhovoru s vedúcou odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Key words:mimovládna organizácia, samospráva, verejná správa, spolupráca, Žilina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited