Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Education of Employees in the Local Self-Government in Towns Detva and Hriňová
Written by (author): Bc. Simona Sujová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Majstríková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Detva a Hriňová
Summary:V súčasnosti sa požiadavky na dostatok vedomostí a zručností zamestnancov stále zvyšujú a neustále sa menia. Aby mohli zamestnanci samosprávy čo najlepšie vykonávať prácu vo verejnom záujme, je potrebné zabezpečiť im dostatok vzdelávacích aktivít na rozšírenie nadobudnutých vedomostí. Témou bakalárskej práce je analýza vzdelávania zamestnancov samosprávy mesta Detva a mesta Hriňová. Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie poskytovaného vzdelávania zamestnancom mestského úradu v skúmaných samosprávach. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické poznatky o verejnej správe a vzdelávaní zamestnancov, vyjadrené názormi domácich aj zahraničných autorov. Hlavnými a vedľajšími cieľmi sa zaoberá druhá časť práce. V tretej časti je obsiahnutá metodika práce, v ktorej sú vysvetlené postupy získavania a následného spracovania údajov. posledná, praktická časť práce je venovaná analýze vzdelávania zamestnancov vybraných samospráv. V tejto časti je obsiahnutá charakteristika miest Detva a Hriňová, organizačná štruktúra príslušných mestských úradov a následne vyhodnotenie dotazníkového prieskumu. V závere práce sú uvedené zistenia a návrhy na zlepšenie vzdelávacích aktivít vo vybraných samosprávach.
Key words:verejná správa, samospráva, vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited