Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cooperation between non-governmental organizations and self-administration of the town of Nitra
Written by (author): Ing. Kristína Dugová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra
Summary:Cieľom práce bolo analyzovať súčasnú spoluprácu medzi samosprávou mesta Nitra a mimovládnymi organizáciami, ktoré v meste pôsobia. Bakalárska práca je rozdelená do systematických častí. Prvá časť práce sa zaoberá úvodom do problematiky a to zadefinovaním pojmov verejná správa, samospráva, mimovládna organizácia a spolupráca od slovenských aj zahraničných autorov a vysvetlenie pojmov. V tejto časti sú opísané jednotlivé formy mimovládnych organizácii, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky pôsobia. V druhej časti práce je vytýčený hlavný cieľ a tiež čiastkové ciele, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie hlavného cieľa. V tretej časti bakalárskej práce bola popísaná metodika práce, postupy a metódy zberu informácií. Vo štvrtej časti je analyzovaný súčasný stav samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Nitra. Na základe zistení z analýz boli zhrnuté nedostatky spolupráce samosprávy a mimovládnych organizácií. V závere tejto časti sú návrhy na riešenie zistených nedostatkov v spolupráce medzi samosprávou a mimovládnymi organizáciami.
Key words:samospráva, mimovládne organizácie, spolupráca, mesto Nitra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited