Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Education of Local Government Employees in the Towns of Partizánske and Bánovce nad Bebravou
Written by (author): Bc. Jozef Hurta
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Melichová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v mestách Partizánske a Bánovce nad Bebravou
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením vzdelávacích aktivít zamestnancov na mestskom úrade v Partizánskom a na mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou. Obsahovo je práca rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme sa venovali miestnej samospráve a vzdelávaniu zamestnancov. Sú v nej zhromaždené aktuálne poznatky od viacerých domácich i zahraničných autorov. V praktickej časti sme pomocou dotazníkového prieskumu zhodnotili vzdelávací systém zamestnancov na mestských úradoch v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou. Za účelom dosiahnutia komplexného zhodnotenia vzdelávacích aktivít zamestnancov sme uskutočnili riadené rozhovory s prednostkami mestských úradov. Vďaka získaným údajom zisťujeme, že vzdelávanie zamestnancov na mestských úradoch v Partizánskom a v Bánovciach nad Bebravou má jednoznačný prínos, ale zároveň stále svoje nedostatky. Návrhy pre zlepšenie systému vzdelávania uvádzame v závere práce v kapitole Identifikácia nedostatkov a návrhy pre zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy.
Key words:vzdelávacie aktivity, miestna samospráva, mestský úrad, vzdelávanie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited