Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Education of employees of local selfgovernment in region Žarnovica
Written by (author): Ing. Adela Blahútová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzdelávanie zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica
Summary:Problematika, ktorou sa zaoberá bakalárska práca, je systém vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je venovaná teórii. Táto časť je zameraná na teoretické vymedzenie potrieb vzdelávania zamestnancov samosprávy a taktiež na definovanie pojmov, ktoré súvisia s verejnou správou, jej podstatou, samosprávou ako súčasťou verejnej správy, obcou a jej kompetenciami, vzdelávaním zamestnancov a procesom celoživotného vzdelávania z pohľadu rôznych domácich aj zahraničných autorov. Druhá časť práce je praktická a je založená na dotazníkovom prieskume, ktorý bol realizovaný v obciach žarnovického okresu. Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť stav vzdelávania zamestnancov miestnej samosprávy v okrese Žarnovica. Prostredníctvom elektronického dotazníka sme kontaktovali všetkých 18 obcí v okrese Žarnovica. Na dotazník nám odpovedalo 11 obcí a ich odpovede sme spracovali do tabuľkovej a grafickej podoby a vyhodnotili výsledky elektronického dotazníka. Výsledkami dotazníkového výskumu sme sa dozvedeli poznatky o oblastiach vzdelávania zamestnancov samosprávy, ich záujem o budúce vzdelávanie, zdroje financovania vzdelávania zamestnancov a celkovú spokojnosť so systémom vzdelávania zamestnancov v samospráve.
Key words:samospráva, obec, vzdelávanie zamestnancov, verejná správa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited