Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financing of development projects in the village Jarok
Written by (author): Bc. Martina Verešová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Financovanie rozvojových projektov v obci Jarok
Summary:Bakalárska práca je zameraná na financovanie rozvojových projektov, ktoré sa realizovali v obci Jarok počas sledovaného obdobia. Prvá časť práce vysvetľuje základné pojmy, ktoré sú spojené s miestnou samosprávou v systéme verejnej správy, orgány obce, rozpočet obce a jeho členenie. Ďalej teoreticky definuje možnosti financovania rozvojových projektov obcí. Zdroje financovania môže obec získať z vlastných zdrojov, cudzích zdrojov a iných foriem financovania. Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie môžu obce čerpať finančné zdroje z fondov Európskej únie, prostredníctvom ktorých uskutočňujú rozvojové projekty. Súčasťou praktickej časti je bližšia charakteristika obce Jarok, analýza vývoja príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu obce a finančných operácií za roky 2010 - 2014. Cieľom práce je zhodnotenie realizovaných projektov v obci Jarok a zdrojov ich financovania. Výsledkom práce je zobrazenie možností financovania rozvojových projektov, na základe ktorých obec využíva predovšetkým externé zdroje.
Key words:Rozvojové projekty, Financovanie rozvojových projektov, Obec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited