Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Financing of Development Projects in the Municipality Nitrianska Blatnica
Written by (author): Bc. Martina Grznárová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Financovanie rozvojových projektov v obci Nitrianska Blatnica
Summary:Bakalárka práca sa zaoberá problematikou financovania rozvojových projektov realizovaných za časové obdobie rokov 2010 - 2017 v obci Nitrianska Blatnica. Prvá časť práce je zameraná na vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa miestnej samosprávy a jej postaveniu v systéme verejnej správy, foriem financovania úloh obcí. Následne teoreticky definuje pojmy súvisiace s rozvojovými projektmi spolu s formami ich financovania. Obec na financovanie rozvojových projektov môže využiť vlastné zdroje z obecného rozpočtu, cudzie zdroje vo forme dotácií zo štátneho rozpočtu alebo štátnych fondov, účelové dotácie z rozpočtu VÚC, alebo inej obce a taktiež iné spôsoby financovania napr. prostriedky z Európskej únie. Okrem vlastných a cudzích zdrojov financovania, obec využíva aj iné spôsoby financovania. Praktická časť práce bližšie charakterizuje obec Nitrianska Blatnica a venuje sa zhodnoteniu hospodárenia obce za roky 2013 – 2017. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie rozvojových projektov, ktoré boli realizované v obci Nitrianska Blatnica a taktiež zhodnotenie zdrojov ich financovania. Výsledkom práce je zistenie, že obec na financovanie rozvojových projektov využíva cudzie zdroje, predovšetkým dotácie zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a eurofondov.
Key words:Financovanie rozvojových projektov, Miestna samospráva, Rozvojové projekty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited