Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cooperation between the city of Košice and non-governmental organizations
Written by (author): Ing. Petronela Tkáčová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spolupráca samosprávy a mimovládnych organizácií v meste Košice
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá spoluprácou medzi mestom Košice a mimovládnymi organizáciami. Cieľom práce bolo analyzovať túto spoluprácu, jej výhody a nevýhody. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické vymedzenie samosprávy, jej funkcii, popisuje mimovládne organizácie, tretí sektor. Druhá kapitola vymedzuje cieľ práce. V tretej kapitole je opísaná metodika práce ako aj metódy skúmania, ktoré boli pouţité pri písaní bakalárskej práce. Posledná kapitola práce je zameraná na analýzu spolupráce mesta Košice s rôznymi mimovládnymi organizáciami. V tejto časti práce sú zhrnuté výsledky dotazníkového prieskumu ako aj štruktúrovaného rozhovoru.
Key words:Spolupráca, Košice, Mimovládne organizácie, Samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited