Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Marketing Strategy of Municipality Veľké Zálužie
Written by (author): Ing. Kristína Bédiová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Ivana Gecíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketingová stratégia obce Veľké Zálužie
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je vypracovanie návrhu marketingovej stratégie pre obec Veľké Zálužie, ktorá môže prispieť k rozvoju obce a zvýšeniu kvality života obyvateľov na jej území. Za účelom dosiahnutia hlavného cieľa sme stanovili čiastkové ciele: spracovanie situačnej analýzy obce Veľké Zálužie so zameraním sa na hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť, zhodnotenie imidžu obce prostredníctvom potenciálnych návštevníkov a obyvateľov obce, zhodnotenie silných a slabých stránok obce, jej ohrození a príležitostí v jednotlivých oblastiach rozvoja, identifikovanie súčasných problémov, spracovanie vízie obce, identifikácia hlavných cieľov ich aktivít a výsledkov a navrhnutie marketingovej stratégie. Informácie obsiahnuté v teoretickej časti práce sme čerpali z domácich a zahraničných literárnych zdrojov. V praktickej časti práce sme získavali informácie z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, od predstaviteľov obce a pracovníkov obecného úradu. Pre zistenie spokojnosti návštevníkov a obyvateľov obce sme zostavili dva dotazníky (pre potenciálnych návštevníkov obce a pre obyvateľov žijúcich na území obce). V návrhu marketingovej stratégie sme spracovali projekt obecnej knižnice, ktorej hlavným poslaním je poskytovať služby s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov. Výsledkom je balík služieb určený pre návštevníka. Knižnica bude ponúkať výpožičné služby a klasické služby (výroba kópií, tlač, skenovanie dokumentov, viazanie diplomových a iných kvalifikačných prác). Budú sa tu vykonávať rôzne, zábavné, náučné, kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a oddychové aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Cieľová skupina návštevníkov je veľmi široká. Zákazníci knižnice pri registrácii obdržia čipový preukaz, ktorý slúži na dobíjanie kreditu, ktorý môžu využiť na zaplatenie služieb a občerstvenia. Knižnica môže ťažiť z dobrej dostupnosti. Výhodou je kvalita ciest spájajúca obec s okolitými obcami, mestami a pravidelné autobusové spojenie. Nevýhodou je nedostatok parkovacích miest v obci. Vhodné je pri propagácii knižnice uplatniť komunikačný nástroj public relations ktorý by zlepšil vzťah, tok a kvalitu informácií medzi knižnicou a zákazníkmi. Odporúčame vytvoriť webovú stránku knižnice, kde by sa pravidelne zverejňovala jej činnosť.
Key words:marketing, regionálny marketing, strategické plánovanie, marketingová stratégia, obec Veľké Zálužie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited