Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The provision of local public services in municipalities Kráľová nad Váhom and Horná Kráľová
Written by (author): Ing. Karina Pyteľová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
Summary:Diplomová práca je zameraná na hodnotenie poskytovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová. Porovnávanie miestnych služieb prebehlo v dvoch fázach. V prvej fáze sme sa zamerali na identifikovanie a zhodnotenie spôsobu zabezpečenia služieb v obciach a v druhej fáze sme sa zamerali na porovnanie spôsobov zabezpečenia miestnych služieb prostredníctvom benchmarkingových indikátorov. Celkový obsah diplomovej práce je spracovaný v piatich kapitolách. Prvá kapitola je zameraná na definície a teoretické východiská danej problematiky, čo pozostávalo z definovania pojmov samospráva a jej členenie, obec ako základná jednotka územnej samosprávy, verejné služby, miestne verejné služby, financovanie miestnych verejných služieb, interná a externá forma zabezpečenia, benchmarkingu, jeho typov a benchmarkingového cyklu. Stanovenie cieľa je uvedené v druhej kapitole. V tretej kapitole popisujeme použité zdroje údajov a informácií a postup vypracovanie diplomovej práce. Ďalej sme charakterizovali metódy, ktoré boli použité pri vypracovaní diplomovej práce. V štvrtej kapitole sme na začiatku vypracovali profil obcí a ich finančné zdravie, zamerali sa na komparáciu finančného zabezpečenia a zhodnotenie miestnych služieb ako sú: oprava a údržba miestnych komunikácií, oprava a údržba verejného osvetlenia, obnova a údržba verejnej zelene, údržba miestnych cintorínov, zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. V druhej časti sme analyzovali spokojnosť občanov s danými miestnymi verejnými službami. Na konci štvrtej kapitoly sme zhodnotili problémy/nedostatky spojené s poskytovanými miestnymi službami. V piatej kapitole sme navrhli možné riešenia a zlepšenia, ktoré môžu napomôcť ku skvalitneniu poskytovania miestnych verejných služieb v obciach. Na základe našich vyhodnotení sme zistili, že každá obec inak využíva a prerozdeľuje svoje finančné zdroje, a práve preto je potrebné, aby obce medzi sebou spolupracovali a navzájom sa učili od seba. Tým by obce zvýšili kvalitu poskytovania miestnych verejných služieb čo vedie k zvýšeniu efektivity hospodárenia a nakoniec k spokojnosti občanov.
Key words:samospráva, miestne verejné služby, interná a externá forma zabezpečenia, benchmarking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited