Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
Autor: Ing. Karina Pyteľová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na hodnotenie poskytovania miestnych verejných služieb v obciach Kráľová nad Váhom a Horná Kráľová. Porovnávanie miestnych služieb prebehlo v dvoch fázach. V prvej fáze sme sa zamerali na identifikovanie a zhodnotenie spôsobu zabezpečenia služieb v obciach a v druhej fáze sme sa zamerali na porovnanie spôsobov zabezpečenia miestnych služieb prostredníctvom benchmarkingových indikátorov. Celkový obsah diplomovej práce je spracovaný v piatich kapitolách. Prvá kapitola je zameraná na definície a teoretické východiská danej problematiky, čo pozostávalo z definovania pojmov samospráva a jej členenie, obec ako základná jednotka územnej samosprávy, verejné služby, miestne verejné služby, financovanie miestnych verejných služieb, interná a externá forma zabezpečenia, benchmarkingu, jeho typov a benchmarkingového cyklu. Stanovenie cieľa je uvedené v druhej kapitole. V tretej kapitole popisujeme použité zdroje údajov a informácií a postup vypracovanie diplomovej práce. Ďalej sme charakterizovali metódy, ktoré boli použité pri vypracovaní diplomovej práce. V štvrtej kapitole sme na začiatku vypracovali profil obcí a ich finančné zdravie, zamerali sa na komparáciu finančného zabezpečenia a zhodnotenie miestnych služieb ako sú: oprava a údržba miestnych komunikácií, oprava a údržba verejného osvetlenia, obnova a údržba verejnej zelene, údržba miestnych cintorínov, zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. V druhej časti sme analyzovali spokojnosť občanov s danými miestnymi verejnými službami. Na konci štvrtej kapitoly sme zhodnotili problémy/nedostatky spojené s poskytovanými miestnymi službami. V piatej kapitole sme navrhli možné riešenia a zlepšenia, ktoré môžu napomôcť ku skvalitneniu poskytovania miestnych verejných služieb v obciach. Na základe našich vyhodnotení sme zistili, že každá obec inak využíva a prerozdeľuje svoje finančné zdroje, a práve preto je potrebné, aby obce medzi sebou spolupracovali a navzájom sa učili od seba. Tým by obce zvýšili kvalitu poskytovania miestnych verejných služieb čo vedie k zvýšeniu efektivity hospodárenia a nakoniec k spokojnosti občanov.
Kľúčové slová:samospráva, miestne verejné služby, interná a externá forma zabezpečenia, benchmarking

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene