Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
Autor: Ing. Kristína Péliová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie a porovnanie systémov zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany. Porovnanie prebehlo v dvoch rovinách: prvou bola identifikácia a zhodnotenie foriem zabezpečovania služby a druhou bola komparácia finančného zabezpečovania služby pomocou benchmarkingových indikátorov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa zamerali na teoretické východiská riešenej problematiky. Postupne sme vysvetlili a zadefinovali pojmy miestna samospráva a jej kompetencie, služby a verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb, metódy efektívnosti a hodnotenia kvality verejných služieb a kapitolu sme ukončili vysvetlením podstaty benchmarkingu. V druhej kapitole sme stanovili cieľ práce a určili sme parciálne ciele, ktoré bolo potrebné splniť. V tretej kapitole uvádzame postup, zdroje údajov a použité metódy spracovania diplomovej práce. Vo vlastnej práci, ktorá je štvrtou kapitolou sme charakterizovali obce Kolíňany a Žirany, porovnali sme formy zabezpečovania a finančné zabezpečenie miestnych verejných služieb: obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych cintorínov a zber, nakladanie a zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Následne sme vyhodnotili spokojnosť občanov s poskytovanými službami. Na konci kapitoly sme pomocou dosiahnutých výsledkov identifikovali kľúčové problémy obcí, na základe ktorých sme formulovali návrhy na zlepšenie. V závere práce sme upozornili na dôležitosť investícií do modernizácie, ktorá v budúcnosti prinesie úsporu. Keďže každá obec prerozdeľuje svoje finančné prostriedky inak, vidíme význam práce v nutnosti učenia sa samospráv medzi sebou. Tým môžu obce dosiahnuť efektívnosť hospodárenia a spokojnosť svojich občanov.
Klíčová slova:miestne verejné služby, verejné služby, benchmarking

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně