Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
Autor: Ing. Kristína Péliová
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie a porovnanie systémov zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Kolíňany a Žirany. Porovnanie prebehlo v dvoch rovinách: prvou bola identifikácia a zhodnotenie foriem zabezpečovania služby a druhou bola komparácia finančného zabezpečovania služby pomocou benchmarkingových indikátorov. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa zamerali na teoretické východiská riešenej problematiky. Postupne sme vysvetlili a zadefinovali pojmy miestna samospráva a jej kompetencie, služby a verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb, metódy efektívnosti a hodnotenia kvality verejných služieb a kapitolu sme ukončili vysvetlením podstaty benchmarkingu. V druhej kapitole sme stanovili cieľ práce a určili sme parciálne ciele, ktoré bolo potrebné splniť. V tretej kapitole uvádzame postup, zdroje údajov a použité metódy spracovania diplomovej práce. Vo vlastnej práci, ktorá je štvrtou kapitolou sme charakterizovali obce Kolíňany a Žirany, porovnali sme formy zabezpečovania a finančné zabezpečenie miestnych verejných služieb: obnova a údržba verejnej zelene, opravy a údržba miestnych komunikácií, opravy a údržba verejného osvetlenia, údržba miestnych cintorínov a zber, nakladanie a zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Následne sme vyhodnotili spokojnosť občanov s poskytovanými službami. Na konci kapitoly sme pomocou dosiahnutých výsledkov identifikovali kľúčové problémy obcí, na základe ktorých sme formulovali návrhy na zlepšenie. V závere práce sme upozornili na dôležitosť investícií do modernizácie, ktorá v budúcnosti prinesie úsporu. Keďže každá obec prerozdeľuje svoje finančné prostriedky inak, vidíme význam práce v nutnosti učenia sa samospráv medzi sebou. Tým môžu obce dosiahnuť efektívnosť hospodárenia a spokojnosť svojich občanov.
Kľúčové slová:miestne verejné služby, verejné služby, benchmarking

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene