Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development possibilities of economic base in Nitra
Written by (author): Ing. Katarína Štefeková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Michal Cifranič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti rozvoja ekonomickej základne mesta Nitra
Summary:Rozvíjanie ekonomickej základne je v súčasnosti výsadou každého mesta. Tvoria ju podnikateľské subjekty, ktoré napomáhajú napredovaniu ekonomiky mesta a pomáhajú rozvíjať ekonomický potenciál. Podpora miestnych podnikateľských subjektov miestnou samosprávou je potrebná a nevyhnutná pre ďalší plynulý rozvoj mesta a zvyšovanie jeho životnej úrovne. Účelom práce bolo zhodnotiť ekonomickú základňu vybraného mesta a tiež prácu mestskej samosprávy pri vytváraní lepších podmienok malým a stredným podnikateľom. Práca je rozdelená do troch hlavných častí a tematických okruhov. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská z hľadiska rozvoju ekonomickej základne a charakteristiky hlavných rozvojových faktorov v meste. Druhá časť sa sústreďuje na určenie cieľov a používanie základných metód práce na dosiahnutie určitých výsledkov. V tretej časti sú zhrnuté zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania na ich odstránenie. Najzávažnejším nedostatkom rozvoja ekonomickej základne mesta je nedostatok informácií o možnostiach podnikania v meste. Miestna samospráva nekladie vyšší dôraz na potrebu podpory malých a stredných podnikateľských subjektov, sústreďuje sa na podporu veľkých podnikateľov, ktorý prinášajú do mesta väčší prílev investícií. Zo zistených nedostatkov boli sformulované výsledky a odporúčania pre väčšiu podporu malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v meste a minimalizáciu problémov a prekážok súvisiacich s podnikaním v meste Nitra.
Key words:ekonomický rozvoj, ekonomická základňa, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited