Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The provision of local public services in municipalities Golianovo and Jelšovce
Written by (author): Ing. Zuzana Lovásová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systém zabezpečovania miestnych verejných služieb v obciach Golianovo a Jelšovce
Summary: V každodennom živote obyvateľov majú verejné služby veľký význam. Prostredníctvom nich je náš život ovplyvňovaný a ich efektívne zabezpečovanie je dôležitým predpokladom, ktorý vedie k našej celkovej spokojnosti. Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť zabezpečovanie miestnych verejných služieb a ich financovanie v obciach Golianovo a Jelšovce. Diplomová práca je zameraná na analýzu miestnych verejných služieb, ktorými sú obnova a údržba zelene, obnova a údržba miestnych komunikácií, obnova a údržba verejného osvetlenia, údržba miestneho cintorína a zber, nakladanie a zhodnocovanie odpadov. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je teoretická a zameriava sa na definovanie základných pojmov ako sú verejná služba, klasifikácia verejných služieb, miestne verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb a medziobecná spolupráca. V druhej časti diplomovej práce sme sa zamerali na všeobecné charakterizovanie vybraných obcí, na zabezpečovanie a financovanie miestnych verejných služieb obcou, a tiež ako sú obyvatelia obcí spokojní so zabezpečovaním jednotlivých verejných služieb pomocou dopytovania. Vybrané verejné služby boli v oboch obciach zabezpečované internou aj externou formou. V prípade interných foriem zabezpečovania išlo o pracovníkov obecného úradu a aktivačných pracovníkov. V prípade externých foriem zabezpečovanie išlo najme o súkromné firmy. Z celkového hľadiska sú obyvatelia oboch obcí spokojní so zabezpečovaním verejných služieb.
Key words:verejná služba, klasifikácia verejných služieb, miestna verejná služba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited