Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation in the city of Trenčín
Written by (author): Ing. Michaela Michalíková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie v samospráve mesta Trenčín
Summary:Inovácia je v súčasnosti považovaná za nevyhnutnú podmienku konkurencieschopnosti na všetkých trhoch. V meniacich sa podmienkach na trhu a stále náročnejšími požiadavkami občanov, alebo zákazníkov sú práve inovácie prvkom prispôsobenia sa týmto zmenám. Inovácia je vo všeobecnosti chápaná ako zmena, ktorá sa týka nielen výrobkov, výrobných procesov, ale aj organizácie služieb. Inovácie sa stávajú nositeľom rozvoja len vtedy, ak majú ekonomický efekt. Sú tiež považované za hybný faktor vývoja všetkých organizácií Vďaka ním dochádza k zvyšovaniu efektivity práce, k znižovaniu nákladov či k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb alebo výrobkov. Hlavným cieľom predloženej diplomovej práce je zhodnotiť inovačné aktivity v samospráve mesta Trenčín. Diplomová práca obsahuje teoretické vymedzenie základných pojmov ako sú inovácie, klasifikácia inovácií, inovácie v samospráve, inovačnú politiku Európskej únie a Slovenskej republiky. Výsledky práce poukazujú na stav inovačných aktivít mesta Trenčínu a úroveň využívania inovácií v samospráve mesta Trenčín. Z výsledkov práce sme vyvodili závery a odporúčania pre samosprávy.
Key words:inovácia, inovačný proces, verejný sektor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited