Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation and Financing of Development Projects in Galanta
Written by (author): Bc. Nikoleta Danišovičová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mariš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia a financovanie rozvojových projektov v meste Galanta
Summary:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie procesu implementácie rozvojových projektov a spôsobov ich financovania vo vybranej miestnej samospráve. V prvej časti bakalárskej práci sú definované pojmy spojené s miestnou samosprávou a jej postavením vo verejnej správe. Ďalej sú identifikované pojmy spájajúce sa s rozvojovými projektami, možnosťami ich financovania. Mestá a obce môžu na financovanie rozvojových projektov používať vlastné, cudzie alebo iné zdroje financovania. V praktickej časti je charakterizované mesto Galanta, a je tu zhodnotené aj hospodárenie mesta v rokoch 2013-2018. Pozornosť je venovaná identifikácii rozvojových projektov, procesu ich implementácie, analýze foriem financovania, ako aj zhodnoteniu výhod a nevýhod jednotlivých foriem financovania. Analýza implementácie projektov vyústi do SWOT analýzy. Výsledkom práce je zhodnotenie, že mesto veľkou mierou využíva na financovanie rozvojových projektov dotácie, nenávratné pôžičky z rôznych fondov a programov Európskej únie. V bakalárskej práci sú ďalej identifikované kľúčové problémy spojené s rozvojovými projektmi a spracované návrhy na zlepšenie.
Key words:implementácia, rozvojové projekty, financovanie rozvojových projektov, miestna samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited