Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Usage of Municipal Property for Business (Towns Liptovský Mikuláš and Ružomberok)
Written by (author): Ing. Adam Bartánus
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
Summary:Majetok mesta môže byť využívaný na rôzne účely. Jedným z účelov je aj podnikateľská činnosť, ktorú majú možnosť mestá vykonávať prostredníctvom obchodných spoločností. Mestské podniky nie sú veľmi často predmetom záujmu bežného obyvateľstva, ich financovanie však úplne alebo čiastočne pochádza z verejných prostriedkov a preto nie je dôvod, aby nepodliehali verejnej kontrole. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom získaných primárnych a sekundárnych zdrojov hodnotiť spôsoby, akými mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Skúmanie bolo vykonávané v dvoch mestách: Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Išlo o mestá, ktoré boli na základe rovnakej veľkostnej kategórie v počte obyvateľstva, v rozmedzí od 20 000 do 49 999 obyvateľov. Práca sa skladá z dvoch kľúčových častí. V prvom rade išlo o definovanie teoretických prístupov súvisiacich s problematikou majetku, jeho štruktúrou, oceňovaním, hospodárením, využívaním a pod. Druhá časť, okrem všeobecnej charakteristiky skúmaných miest a charakteristiky za pomoci vybraných benchmarkingových majetkových indikátorov, bola zameraná na identifikáciu obchodných spoločností, v ktorých majú mestá majetkovú účasť. Za každé mesto bola vybraná jedna obchodná spoločnosť, ktorá bola podrobená hlbšej analýze. Vybrané spoločnosti boli oslovené prostredníctvom predloženého dotazníka na sprístupnenie požadovaných informácií. Záverečná časť práce obsahuje identifikované problémy obchodných spoločností, ale aj problémy miest, ktoré vznikajú pri využívaní a nakladaní s jeho majetkom. Následne aj návrhy na odporúčania pre riešenie zistených nedostatkov. Mesto Ružomberok malo evidentne vyšší počet obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Išlo o 6 spoločností s ručením obmedzeným. Naopak mesto Liptovský Mikuláš malo iba 1 spoločnosť s ručením obmedzeným a 2 akciové spoločnosti, ktorých mesto bolo 100 percentným vlastníkom.
Key words:municipálny majetok, samospráva, podnikanie, obchodné spoločnosti, mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited