Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
Autor: Ing. Adam Bartánus
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
Abstrakt:Majetok mesta môže byť využívaný na rôzne účely. Jedným z účelov je aj podnikateľská činnosť, ktorú majú možnosť mestá vykonávať prostredníctvom obchodných spoločností. Mestské podniky nie sú veľmi často predmetom záujmu bežného obyvateľstva, ich financovanie však úplne alebo čiastočne pochádza z verejných prostriedkov a preto nie je dôvod, aby nepodliehali verejnej kontrole. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom získaných primárnych a sekundárnych zdrojov hodnotiť spôsoby, akými mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Skúmanie bolo vykonávané v dvoch mestách: Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Išlo o mestá, ktoré boli na základe rovnakej veľkostnej kategórie v počte obyvateľstva, v rozmedzí od 20 000 do 49 999 obyvateľov. Práca sa skladá z dvoch kľúčových častí. V prvom rade išlo o definovanie teoretických prístupov súvisiacich s problematikou majetku, jeho štruktúrou, oceňovaním, hospodárením, využívaním a pod. Druhá časť, okrem všeobecnej charakteristiky skúmaných miest a charakteristiky za pomoci vybraných benchmarkingových majetkových indikátorov, bola zameraná na identifikáciu obchodných spoločností, v ktorých majú mestá majetkovú účasť. Za každé mesto bola vybraná jedna obchodná spoločnosť, ktorá bola podrobená hlbšej analýze. Vybrané spoločnosti boli oslovené prostredníctvom predloženého dotazníka na sprístupnenie požadovaných informácií. Záverečná časť práce obsahuje identifikované problémy obchodných spoločností, ale aj problémy miest, ktoré vznikajú pri využívaní a nakladaní s jeho majetkom. Následne aj návrhy na odporúčania pre riešenie zistených nedostatkov. Mesto Ružomberok malo evidentne vyšší počet obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Išlo o 6 spoločností s ručením obmedzeným. Naopak mesto Liptovský Mikuláš malo iba 1 spoločnosť s ručením obmedzeným a 2 akciové spoločnosti, ktorých mesto bolo 100 percentným vlastníkom.
Klíčová slova:municipálny majetok, samospráva, podnikanie, obchodné spoločnosti, mesto

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně