Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikačné číslo: 1223
Univerzitný e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
Autor: Ing. Adam Bartánus
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Monika Bumbalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využívanie majetku miestnych samospráv na podnikanie (mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok)
Abstrakt:Majetok mesta môže byť využívaný na rôzne účely. Jedným z účelov je aj podnikateľská činnosť, ktorú majú možnosť mestá vykonávať prostredníctvom obchodných spoločností. Mestské podniky nie sú veľmi často predmetom záujmu bežného obyvateľstva, ich financovanie však úplne alebo čiastočne pochádza z verejných prostriedkov a preto nie je dôvod, aby nepodliehali verejnej kontrole. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom získaných primárnych a sekundárnych zdrojov hodnotiť spôsoby, akými mestá využívajú svoj majetok na podnikateľské účely s dôrazom na podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností. Skúmanie bolo vykonávané v dvoch mestách: Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Išlo o mestá, ktoré boli na základe rovnakej veľkostnej kategórie v počte obyvateľstva, v rozmedzí od 20 000 do 49 999 obyvateľov. Práca sa skladá z dvoch kľúčových častí. V prvom rade išlo o definovanie teoretických prístupov súvisiacich s problematikou majetku, jeho štruktúrou, oceňovaním, hospodárením, využívaním a pod. Druhá časť, okrem všeobecnej charakteristiky skúmaných miest a charakteristiky za pomoci vybraných benchmarkingových majetkových indikátorov, bola zameraná na identifikáciu obchodných spoločností, v ktorých majú mestá majetkovú účasť. Za každé mesto bola vybraná jedna obchodná spoločnosť, ktorá bola podrobená hlbšej analýze. Vybrané spoločnosti boli oslovené prostredníctvom predloženého dotazníka na sprístupnenie požadovaných informácií. Záverečná časť práce obsahuje identifikované problémy obchodných spoločností, ale aj problémy miest, ktoré vznikajú pri využívaní a nakladaní s jeho majetkom. Následne aj návrhy na odporúčania pre riešenie zistených nedostatkov. Mesto Ružomberok malo evidentne vyšší počet obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Išlo o 6 spoločností s ručením obmedzeným. Naopak mesto Liptovský Mikuláš malo iba 1 spoločnosť s ručením obmedzeným a 2 akciové spoločnosti, ktorých mesto bolo 100 percentným vlastníkom.
Kľúčové slová:municipálny majetok, samospráva, podnikanie, obchodné spoločnosti, mesto

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene