Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Innovation in Self-Government (Town Nitra)
Written by (author): Ing. Jakub Novák
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovácie v samospráve (mesto Nitra)
Summary:Inovácie v súčasnosti aktívne zasahujú do života každého obyvateľa mesta. Sú dôležitou súčasťou samosprávy. Inovačná činnosť samosprávy je základom pre jej úspech, rozvoj a zvýšenie kvality života pre občanov a podnikateľov nachádzajúcich sa na území samosprávy. Keďže sa nároky týchto dvoch subjektov zvyšujú, tak aj samospráva musí vždy promptne reagovať na vyššie nároky a lepšiu efektívnosť. Práve pre vyššie nároky sa musia efektívne implementovať inovácie, inovačné nástroje a procesy, ktoré k tomuto uspokojeniu subjektov pomôžu a uľahčia im život. Objektom skúmania boli inovačné aktivity v meste Nitra. Diplomová práca sa rozdeľuje do dvoch častí. Prvá časť sa venuje pomenovaniu súčasného stavu riešenej problematiky na vedeckom a literárnom základe. Pozornosť v tejto časti bola upriamená na definovanie pojmu inovácia, jej klasifikácia, následne zadefinovanie potenciálu inovácií a na proces inovácie. Nakoniec v tejto časti je zadefinovanie pojmu inovácia vzhľadom na verejný sektor a verejnú správu. Druhá časť sa venuje v prvom rade identifikácii a charakteristike mesta Nitra. Následne je pomocou riadeného rozhovoru zhodnotené inovačné prostredie mesta. Po tejto analýze nasleduje popis a identifikácia inovácií, ktoré v meste boli uvedené do funkčnosti za posledných 7 rokov. Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu inovačnému procesu pri zavádzaní dvoch inovácií. Po tomto popise sme identifikovali nedostatky a problémy implementácie inovácií v meste Nitra. V tejto druhej časti sme na záver vymedzili návrhy na zlepšenie implementácii daných inovácií.
Key words:inovácie, inovačný proces, samospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited