Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Formation and causes of unemployment in the district of Zlaté Moravce
Written by (author): Ing. Michal Tomašov
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik a príčiny nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na príčiny vzniku nezamestnanosti, tendenciu vývoja nezamestnanosti v okrese Zlaté Moravce. Prvá časť je orientovaná na kľúčové pojmy, ako trh práce, politika zamestnanosti, nezamestnanosť, druhy a formy nezamestnanosti, meranie nezamestnanosti a dôsledky nezamestnanosti. V druhej časti sme sa zamerali na plnenie hlavného a parciálnych cieľov. Uvedená časť je zameraná na charakteristiku vybraného regiónu Zlaté Moravce. Ďalej nasledujú analýzy vývoja EAO v sledovanom období, počtu uchádzačov o zamestnanie podľa viacerých kategórií, počtu voľných pracovných miest. Analýzou nezamestnanosti v rokoch 2007 -- 2011 okresu Zlaté Moravce sme zistili, že najväčšia hodnota 11,52 % bola dosiahnutá hneď dvakrát v rokoch 2009 a 2011. Jedným z hlavných dôvodov nárastu nezamestnanosti je celosvetová hospodárska kríza, ktorá stále pretrváva. Momentálne je nezamestnanosť veľkým problémom aj väčších regiónov ako je región Zlatých Moraviec. Zvyšovanie úrovne nezamestnanosti negatívne vplýva na ekonomiku, ale aj na životnú úroveň obyvateľov. Situáciu v regióne môžu zlepšiť len opatrenia trhu práce a pokusy o vytvorenie nových pracovných miest či už slovenskými, alebo zahraničnými investormi.
Key words:trh práce, nezamestnanosť, dôsledky nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie, globálna hospodárska kríza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited