Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The effects of foreign direct investment in Nitra region.
Written by (author): Bc. Mária Petrášová
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja
Summary:Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Cieľom práce bola analýza rozvoja Nitrianskeho kraja a objasnenie zmien v makroekonomických ukazovateľoch rozvoja regiónu v súvislosti s priamymi zahraničnými investíciami. V práci sú prezentované údaje o stave priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike, v jednotlivých regiónoch SR a taktieţ v okresoch jednotlivých regiónov. V prvej časti práce je prezentovaný prehľad literatúry o súčasnom stave riešenia problematiky priamych zahraničných investícií z domácich a zahraničných zdrojov. V tejto časti sa nachádzajú rôzne pohľady autorov na problematiku priamych zahraničných investícií. V nasledujúcej časti práce bol hlavným objektom skúmania Nitriansky kraj, jeho základné územné a demografické ukazovatele, národnostnú štruktúra, dopravná infraštruktúra, hospodárska štruktúra a priemyselné parky. Ďalej je v práci prezentovaný vývoj jednotlivých makroekonomických ukazovateľov a ich spojitosť so stavom priamych zahraničných investícií. Záver práce vyhodnocuje výsledky skúmania pozitívneho vplyvu priamych zahraničných investícií na rozvoj Nitrianskeho kraja. Sumarizované výsledky práce poskytujú objektívny pohľad na situáciu v Nitrianskom kraji.
Key words:PZI, regionálny rozvoj, Nitriansky kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited