Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impact of FDI on development of Trnava region
Written by (author): Ing. Nikola Hindická
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja
Summary:Priame zahraničné investície sú dôležitou súčasťou výkonnosti ekonomiky, ktorá je v súčasnom globalizovanom svete čoraz viac ovplyvňovaná zahraničným kapitálom. Cieľom regiónov s nižšou ekonomickou výkonnosťou je vytváranie čo najvhodnejších investičných podmienok pre etablovanie nových zahraničných investorov, ktorí by sa podieľali na ekonomickom raste. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie vplyvu priamych zahraničných investícií v Trnavskom kraji. Pre naplnenie a objasnenie cieľa sme sa v prvom rade venovali teoretickému prehľadu riešenej problematiky, prostredníctvom domácej a zahraničnej literatúry, kde sme definovali základné pojmy spojené s riešenou problematikou v práci. Následne sme v rámci výsledkov práce charakterizovali Trnavský kraj z hľadiska demografie, dopravnej infraštruktúry a hospodárskej štruktúry. Zhodnotením podmienok, ktoré Trnavský kraj vytvára pre investorov sme sa venovali etablovaniu zahraničných investícií do regiónu a ich následnému účinku. Vplyv zahraničného kapitálu sme diverzifikovali do niekoľkých vybraných makroekonomických ukazovateľov a následne zhodnotili ich vývoj ovplyvňovaný prílivom zahraničných investícií. Pre lepšie vyjadrenie vplyvu zahraničných investícií na vybrané makroekonomické ukazovatele sme použili výpočty regresnej a korelačnej analýzy. Na záver možno konštatovať, že výsledky práce jasne dokazujú pozitívny vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na rozvoj Trnavského kraja.
Key words:región, Trnavský kraj, priame zahraničné investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited