Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identifikační číslo: 1223
Univerzitní e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí pracoviště - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Projekty     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
Autor: Ing. Lenka Klučiarová
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce: Ing. Maroš Valach, PhD.
Oponent:Ing. Bobumír Šabík
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rozvojový potenciál vo vybraných obciach v povodí rieky Žitava
Abstrakt:V bakalárskej práci sa zaoberáme problematikou rozvojového potenciálu obcí Červený Hrádok a Nevidzany. V teoretickej časti hodnotíme názory slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú skúmaním regiónu, regionálneho rozvoja, prírodných zdrojov, obyvateľstva, ekonomického potenciálu, infraštruktúry a medziregionálnych rozdielov. Vo výsledkoch práce rozpracovávame jednotlivé rozvojové faktory vybraných obcí a posudzujeme ich súčasný stav. Na záver praktickej časti zostavujeme SWOT analýzu, ktorá prestavuje zhrnutie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ktoré vznikajú v daných oblastiach. Hlavným cieľom práce je určiť celkový socioekonomický rozvoj obcí a zhodnotiť mobilizáciu využívaných a nevyužívaných zdrojov v obci. V poslednej časti práce porovnávame rozvojové faktory obcí a navrhujeme riešenia pre ich ďalší rozvoj a prosperitu.
Klíčová slova:obec, rozvojový potenciál, rozvojové faktory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně