Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The provision of public services in the municipalities of Nitra district
Written by (author): Ing. Matúš Klučár
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Martin Čaja
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Nitra
Summary:Verejné služby plnia v každodennom živote obcí dôležitú úlohu, pretože ovplyvňujú život obyvateľov obce. Cieľom bakalárskej práce je zistiť základné problémy v poskytovaní verejných služieb na úrovni miestnej samosprávy v rámci Slovenskej republiky, prostredníctvom aplikovania teoretických východísk na analýzu situácie v konkrétnych obciach v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, v okrese Nitra. Hlavným cieľom práce je zhodnotenie zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach v rámci okresu Nitra. Práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť z teoretického hľadiska objasňuje postavenie verejných služieb v systéme samosprávy. Druhú časť tvorí výskum, v ktorom je analyzovaný systém zabezpečovania verejných služieb vo vybraných obciach. Dôležitou úlohou obcí je zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov, ktoré budú použité na realizáciu týchto služieb. S týmto priamo súvisí aj výber vhodnej formy zabezpečenia realizácie verejnej služby.
Key words:samospráva, obec, verejné služby, formy zabezpečovania verejných služieb

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited