Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of innovations in agricultural holding Tritikkum Ltd.
Written by (author): Bc. Pavol Lüley
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Martiška
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zavádzanie inovácií v spoločnosti Tritikum s.r.o.
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá inováciou, ktorá je uplatňovaná vo vybranom poľnohospodárskom podniku a na základe vybraných indikátorov zhodnocuje jej dopad na konkurencieschopnosť podniku. Cieľom bakalárskej práce bolo zanalyzovať vplyv inovácií na ekonomické postavenie spoločnosti Triticum s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená do siedmych kapitol. Prvá kapitola charakterizuje súčasný stav riešenej problematiky. Stručne sú v nej vysvetlené inovácie z pohľadu rôznych autorov, typy inovácií, inovačný potenciál a jeho štruktúra, ako aj vplyv inovácií na konkurencieschopnosť. Druhá kapitola je venovaná cieľu práce. V tretej kapitole je popísaný postup vypracovania bakalárskej práce, použité metódy a zdroje údajov. Výsledkami práce sa zaoberá štvrtá kapitola, v ktorej je charakteristika spoločnosti, rozpracované aktivity spoločnosti spojené s realizáciou projektu, ako aj technika a technológia, ktorú zahŕňa realizácia projektu. Samotná realizácia projektu je v tejto kapitole rozpísaná počnúc výberovým konaním dodávateľov, časovým rozvrhom až po zrealizovanie projektu, prehľadom nákladov, samotným financovaním a prehľadom o zdrojoch financovania projektu. Piata kapitola popisuje využitie celkových výsledkov bakalárskej práce spojené s ukazovateľmi úspešnosti a významom projektu pre ďalší chod spoločnosti ako aj praktické návrhy a odporúčania. V závere je zhrnutý celkový pohľad na bakalársku prácu, ako aj dôležitosť inovačných aktivít.
Key words:inovačný sstém, inovácie, konkurencieschpnosť, inovačné aktivity, inovačná pozícia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited